ประวัติและพัฒนาการมหาจุฬาฯ

 เลือกอุปกรณ์เพื่อเปิดอ่าน:

Book Details

ที่ปรึกษา

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.

คณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติและพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร.
พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ดร. พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที
พระมหาศรีทนต์ สมจาโร พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร.
พระทิพย์ สิริธมฺโม พระครูวินัยธรสุกรี สุจิตฺโต

จำนวน

382 หน้า

ออกแบบและจัดรูปเล่ม :

นายพิจิตร พรมลี

จัดพิมพ์โดย

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๕๒๔-๘๐๘๔

ภาษา

ไทย

พิมพ์ครั้งที่ ๑

๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

โรงพิมพ์

บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด
๗๔๕ ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์๐๒๒๔๑๗๑๐๑-๔ โทรสาร ๐๒ ๒๔๑ ๗๑๐๕

หมายเหตุ

ทำบุญอายุวัฒนมงคล 60 ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะทำงาน

พระมหาเอกลักษณ์ จิตฺตเทโว นายอักษราวิชญ์ โฉมศรี
นายสุภฐาน สุดาจันทร์ นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

จำนวนพิมพ์

๕,๐๐๐ เล่ม

เอื้อเฟือภาพ

กองกิจการนิสิต กองสื่อสารองค์กร ส่วนงานทุกวิทยาเขต ทุกวิทยาลัยสงฆ์
สำนักทะเบียนและวัดผล สำนักงานพระสอนศีลธรรม สำนักงานประกันคุณภาพ
กองแผนงาน คุณสมหมาย สุภาษิต หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

About The Author

คณะจัดทำหนังสือประวัติและพัฒนาการ มหาจุฬาฯ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ประวัติและพัฒนาการมหาจุฬาฯ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *