๑๓๐ ปี สถาปนามหาจุฬาฯ

 เลือกอุปกรณ์เพื่อเปิดอ่าน:

Book Details

ที่ปรึกษา

พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.
พระราชวรเมธี,ดร.

บรรณาธิการ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.

พิมพ์ครั้งแรก

กันยายน ๒๕๖๐

จำนวนพิมพ์

๑,๐๐๐ เล่ม
เนื่องในงาน ๑๓๐ ปี ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กันยายน
๒๕๖๐

ออกแบบปก

นายพิจิตร พรมลี

จัดรูปเล่ม

นายวรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา

จัดพิมพ์โดย

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

ตรวจทาน

คณะทำงานเลขานุการ ผู้ช่วยฯ ในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๑-๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๒, ๐๒ –๖๒๓๕๖๒๓
โทรสาร ๐๐๒ –๖๒๓๕๖๒๓
E-mail : mucu_press@outlook.co.th

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “๑๓๐ ปี สถาปนามหาจุฬาฯ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *