พุทธสังคมวิทยา (Buddhist Sociology)

 เลือกอุปกรณ์เพื่อเปิดอ่าน:

Book Details

ผู้เขียน

นันทเสนะ รัตนปาละ

ผู้แปล

พระปลัดเสน่ห์ ธมฺมวโร, ดร.

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง

คณะบรรณาธิการ

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที, นายสุชญา ศิริธัญภร

จัดรูปเล่ม

นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

ออกแบบปก

นางจุฬารัตน์ วิชานาติ

ผู้ตรวจปรู๊ฟ

พระมหาธิติ อนุภทฺโท

ขนาดรูปเล่ม

B5

จำนวนพิมพ์

100 เล่ม

พิมพ์ครั้งแรก

มีนาคม 2558

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ห้ามการลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดๆ ของหนังสือเล่มนี้
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ดำเนินการโดย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร 035 248 013 โทรสาร 035 248 013

โรเนียว โดย

มหาจุฬาบรรณาคาร
เลขที่ 79 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร 035 248 048 โทรสาร 035 248 120

About The Author

นันทเสนะ รัตนปาละ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พุทธสังคมวิทยา (Buddhist Sociology)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *