พระพุทธศาสนากับวิกฤตโลก (Buddhism and World Crisis) วิสาขบูชาโลก 2558 (2015)

Book Details

ที่ปรึกษา

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร., ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อธิการบดี
พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระสุธีธรรมนุวัตร, ผศ.ดร. คณบดีคณะพุทธศาสตร์
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,ดร. คณบดีบัณวิทยาลัย
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ดร. คณบดีคณะครุศาสตร์
พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภินนฺโท,ผศ.ดร. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์

บรรณาธิการ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

พระมหาสุทัศน์ ติสฺสรวาที

กองบรรณาธิการ

พระมหากฤษณะ ตรุโณ,ผศ.ดร. พระมหาราชัน จิตฺตปาโล
พระมหาสันติ ธีรภทฺโท,ดร. นายสุชญา ศิริธัญภร
พระปลัดสมชาย ปโยโค(ดำเนิน) ดร.อุทัย สติมั่น
ผศ.ดร.ปราโมทย์ยอดแก้ว นายจำลอง ครูรอง

พิมพ์ครั้ง ๑

พฤษภาคม 2558

จำนวน พิมพ์

๕๐๐ เล่ม

จำนวนหน้า

620 หน้า

ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม

พิจิตร พรมลี

พิมพ์ที่

บริษัท21เซ็นจูรี่ จำกัด แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2883-0417-8, 0-2434-9447 โทรสาร 0-2883-0419

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “พระพุทธศาสนากับวิกฤตโลก (Buddhism and World Crisis) วิสาขบูชาโลก 2558 (2015)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *