ชินาลังการฎีกา พระพุทธรักขิตาจารย์ รจนา

 เลือกอุปกรณ์เพื่อเปิดอ่าน:

Book Details

แปล

ผศ.รังษี สุทนต์ และคณะ

ที่ปรึกษา

พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร.
พระราชวรเมธี, ดร.

บรรณาธิการ

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, รศ.ดร.

พิมพ์ครัง้ ที่ ๑

ธันวาคม ๒๕๔๘

พิมพ์ครัง้ ที่ ๒

กันยายน ๒๕๖๐

จำนวนพิมพ์

๑,๐๐๐ เล่ม
เนื่องในงาน ๑๓๐ ปี ครบรอบวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐

ออกแบบปก

นายพิจิตร พรมลี

จัดรูปเล่ม

นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

จัดพิมพ์โดย

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำ ไทร อำ เภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

ตรวจทาน

คณะทำงานเลขานุการ ผู้ช่วยฯ ในคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๑-๑๗ ถนนมหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๑-๘๘๙๒, โทรสาร ๐๒ –๖๒๓๕๖๒๓
E-mail : mucu_press@outlook.co.th

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ชินาลังการฎีกา พระพุทธรักขิตาจารย์ รจนา”

Your email address will not be published. Required fields are marked *