คัมภีร์มหายาน ลังกาวตารสูตร

 เลือกอุปกรณ์เพื่อเปิดอ่าน:

Book Details

แปลเรียบเรียง

พระศรีคัมภีรญาณ(สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), รศ.,ดร.

ศิลปะและรูปเล่ม

นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

ออกแบบปก

พิจิตร พรมลี

พิสูจน์อักษร

นายสุชญา ศิริธัญภร, ดร.ศศิวรรณ กำลังสินเสริม

พิมพ์ครั้งที่ ๑

สิงหาคม ๒๕๕๓

จำนวนพิมพ์

๑,๐๐๐ เล่ม

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้ามการลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดๆ ของหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

Daisetz Teitaro Suzuki
ลังกาวตารสูตร.–พระนครศรีอยุธยา: , มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. ๒๙๔ หน้า.
1.พระสูตร. l.ชื่อเรื่อง.
๒๙๔.๓๑๘๒

ISBN:

๙๗๘-๙๗๔-๓๖๔-๙๐๐-๔

จัดพิมพ์โดย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๑-๑๗ ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๒๑๘-๘๘๙๒ โทรสาร ๐-๒๖๒๓-๕๖๒๔

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “คัมภีร์มหายาน ลังกาวตารสูตร”

Your email address will not be published. Required fields are marked *