สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ กับการปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนา

About The Author

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ กับการปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนา”

Your email address will not be published. Required fields are marked *